<p>Fei Sihan and Wan Qingxin break it down in a Jianwai SOHO parking lot, 2018<br />
Beijing<br />
<em>Photo by Irina Senina</em></p>
<hr />
<p>费思瀚(音译)和万晴心在建外SOHO停车场跳霹雳舞, 2018年<br />
北京<br />
<em>Irina Senina摄</em></p>

Fei Sihan and Wan Qingxin break it down in a Jianwai SOHO parking lot, 2018
Beijing
Photo by Irina Senina


费思瀚(音译)和万晴心在建外SOHO停车场跳霹雳舞, 2018年
北京
Irina Senina摄